bars Puja

Pitr Shanti Pujan

Vastu Pujan

New Office Pujan

Kartik Janam Ya Neech Ka Surya

Krantisamya Or Mahapat Shanti

Surya Grehan Janam Pujan

Amaavasya Janam Pujan

Sankranti Dosh Shanti

Ek Nakshatra Janam Pujan

Krishna Chaturdashi Janam Pujan

Gandmool Nakshatra Janam

Maha Mrityunjya Jaap

Santaan Gopala Jaap

Baglamukhi Jaap

Kaal-Sarp Dosh Pujan

Tithi Shey Pujan

Trikhal Janam Pujan

Nav-Greh Shanti Pujan

Chandra Shanti Pujan

Mangal Shanti Pujan

Budh Shanti Pujan

Brahaspati Shanti Pujan

Shukra Shanti Pujan

Shani Shanti Pujan

Rahu Shanti Pujan

Ketu Shanti Pujan

Sunder Kaand

Satya Narayan Katha

Bhagwat Katha

Akhand Ramayan Paath

Durga SaptDashati Paath

Shri Sukt Paaths

Vishnu Sahastranam

Yagyopaviti Sanskaar

Mundan Sanskaar

Bhoomi Pooja

Rudrabhishekam

Greh-Pravesh & Vaastu Pujan

Vivaah Sanskaar

Engagement

Kalathra Dosha Nivarthi (Remedy)

Surya Shanti Pujan